Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów - najważniejsze informacje


Wielu rodziców zwraca się do mnie z pytaniem, czy na czas trwania postępowania o rozwód, czy też o alimenty istnieje możliwość zabezpieczenia finansowego na czas do wydania wyroku potrzeb małoletnich dzieci i samego małżonka, którego sytuacja zarobkowa i majątkowa jest gorsza niż drugiego z małżonków.pozwy o alimenty


Otóż tak, istnieje możliwość zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych zarówno małoletnich dzieci, jak też w relacji pomiędzy małżonkami. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia wymusza na sądzie wydanie decyzji ustalającej wysokość takich alimentów na czas trwania postępowania. W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia alimentów.

I. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów- co, jak i gdzie?

Najdogodniej jest zawrzeć wniosek o udzielenie zabezpieczenia już w pozwie. Nie ma jednak przeszkód, by został on zgłoszony na dalszym etapie postępowania w odrębnym piśmie. Nie ma też przeszkód, aby wniosek taki został złożony na etapie przed złożeniem pozwu o rozwód lub alimenty. Wniosek taki należy złożyć w sądzie, który jest właściwy do rozpoznania sprawy o alimenty lub rozwód.

Zasada jest taka, że wniosek o zabezpieczenie alimentów rozpoznaje ten sam sąd, który merytorycznie rozpoznaje sprawę dotyczącą zabezpieczanego roszczenia (sąd alimentacyjny – co do zasady Sąd Rejonowym miejsca zamieszkania uprawnionego, albo sąd rozwodowy – Sąd Okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków).

Opłata sądowa


Strona dochodząca alimentów jest ustawowo zwolniona od kosztów sądowych w całości. W praktyce oznacza to , że uprawniony do alimentów (małoletnie dziecko) nie ma obowiązku uiszczania opłaty sądowej od wniosku o zabezpieczenie alimentów.

II. Co napisać we wniosku o zabezpieczenie?

Każde pismo kierowane do sądu powinno zawierać uzasadnienie, w którym należy powołać okoliczności stanowiące przesłanki danej instytucji. Instytucja zabezpieczenia roszczenia wymaga:

  • 1. uprawdopodobnienia (nie udowodnienie) roszczenia oraz
  • 2. wykazania interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.


Dodatkowo wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego i zawierać:

  • 1. wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia;
  • 2. uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.
  • 3. jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy zwięźle przedstawić przedmiot sprawy.


W przypadku postępowań alimentacyjnych ustawodawca uprościł jednak procedurę – podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Nie jest zatem wymagane wykazanie istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.pozew o alimenty


Jak się zatem uprawdopodabnia roszczenie?

Załącza się do pozwu lub oddzielnego wniosku o zabezpieczenie alimentów odpis aktu urodzenia dziecka, z którego jednoznacznie wynika, kto jest jego ojcem (analogicznie w przypadku żądania alimentów od matki dziecka).

III. Termin na rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia alimentów?


Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jeżeli wniosek ma być rozpoznany na rozprawie, powinna zostać tak wyznaczona, by mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku. Istotne jest to, że sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia na podstawie  materiały zebranego w sprawie. Zasadne jest zatem, aby wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia zostały złożone w sądzie materiały, z których wynikają potrzeby uprawnionych do alimentów i możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do alimentów. Materiałami tymi są dokumenty, które wykazują koszty utrzymania uprawnionego oraz sytuację majątkową i osobistą wnioskodawcy. Są nimi odpowiednio, np.: faktury, oraz PIT-y, zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganym wynagrodzeniu, zaświadczenia lekarskie, umowy kredytowe itp.

IV. W jaki sposób sąd zabezpieczy roszczenie?

W przypadku spraw alimentacyjnych ustawodawca zdecydował, że zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej – i najczęściej jest to ten drugi wariant, tzn. sąd zobowiązuje do zapłaty miesięcznie określonej tymczasowo kwoty alimentów.

V. Podsumowanie

Sąd może działać szybko wbrew potocznej opinii. Uprawniony do alimentów ma możliwość uzyskania w terminie tygodnia od dnia wpływu wniosku o zabezpieczenie do sądu tytułu egzekucyjnego obligującego zobowiązanego do łożenia alimentów i zabezpieczenie w ten sposób na czas trwania postępowania o rozwód lub alimenty potrzeb finansowych uprawnionych do alimentów.

Gdybyście potrzebowali większej ilości szczegółów dotyczących jak uzyskać zabezpieczenia alimentów na czas sprawy rozwodowej, czy też potrzebowali pomocy w przygotowaniu stosownej dokumentacji do sądu, kontaktujcie się proszę ze mną bezpośrednio telefonicznie (604-199-306) lub e-mailowo (ms@adwokat-szymkowiak.pl). Zapraszam także do mojej kancelarii adwokackiej w Bielsku-Białej.


Zobacz też inne wpisy na blogu.